Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Mert Çalışkan Şahıs Şirketi ("Şirket"), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılması ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırlamıştır.

Veri Sorumlusu

Şirket, kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

 • • Şirket tarafından sunulan Nöbetim hizmetinin sizlere sunulabilmesi,
 • • Şirket ile olan ilişkinizin yönetilmesi ve geliştirilmesi,
 • • Şirket tarafından sunulan Nöbetim hizmetinin kalitesinin artırılması,
 • • Şirket tarafından sunulan Nöbetim hizmetine ilişkin pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • Şirket tarafından sunulan Nöbetim hizmetine ilişkin finansal ve idari işlemlerin yürütülmesi,
 • • Şirket tarafından sunulan Nöbetim hizmetine ilişkin hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • • Şirket tarafından sunulan Nöbetim hizmetine ilişkin mevzuata uyumun sağlanması.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nin 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olması halinde, yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Şirket, kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nin 11. maddesi uyarınca, Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerinizin aktarılmasını isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Bu hakları kullanmak için Şirket'e yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurabilirsiniz. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Gizlilik Politikası

Şirket'in kişisel verilerinizin korunması konusundaki ilke ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Şirket'in Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Yürürlük

Bu Aydınlatma Metni, 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mert Çalışkan Şahıs Şirketi'nin internet üzerinden Nöbetim hizmeti kapsamında işlediği kişisel veriler

Mert Çalışkan Şahıs Şirketi, internet üzerinden Nöbetim hizmeti kapsamında aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

 • • Ad soyad
 • • E-posta adresi
 • • Kurum adı
 • • Personel adı ve soyadı
 • • Personel mesai bilgileri
 • • Personel istatistikleri

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Mert Çalışkan Şahıs Şirketi, kişisel verileri, internet üzerinden Nöbetim hizmetinin sunulması amacıyla, hizmetten yararlanmak isteyen kişilerden doğrudan toplamaktadır.

E-Posta Adresi : info@nobetim.com